top of page

מחקרים ומאמרים

A1Teacher.jpg

החוקרים ליוו במשך שנת לימודים שתי קבוצות של מורים במרכז הארץ.

A2.jpeg

מורים שעברו סדנה בשיטת 'העבודה' דיווחו על מגמות הפוכות

A3.jpg

על טכניקת מדיטציית "העבודה" ככלי תרפויטי לשיפור מדדים פסיכולוגיים ורווחה נפשית

A4.jpg

מחקר זה נועד להעריך את השפעת טכניקת מדיטציית 'העבודה' על מדדים פסיכולוגיים בקרב מדגם שאינו קליני.

A5.jpg

מחקר זה נועד להעריך את השפעת טכניקת מדיטציית 'העבודה' על מדדים פסיכופתולוגיים בקרב מדגם שאינו קליני.

A6.jpg

מחקר זה נועד להעריך את השפעת טכניקת מדיטציית 'העבודה' על שורדות מחלת הסרטן.

A7.jpg

מחקר זה נועד להעריך את השפעת טכניקת מדיטציית 'העבודה' על נשאיות גן 1/2 BRCA

A8.jpg

מטרת המחקר: לבדוק האם לשיטת IBSR יש השפעה על משתני לחץ ורווחה נפשית נוספים: תפיסת הלחץ בחיי היומיום, מצב רוח כללי וסימפטומים קליניים.

bottom of page